Allmän information

Bidrag lämnas till:
Barn som förlorat en förälder.

Stiftelsen lämnar bidrag till barn som förlorat en förälder. Bidrag kan också lämnas till barn, som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse. För att få bidrag ska man ha vistats i Sverige i minst ett år. Bidrag lämnas med högst 2 500 kr per termin. Bidrag lämnas fr o m höstterminen det år barnet fyller 6 år och längst till och med den termin under vilket eleven fyller 18 år. För att bidrag skall beviljas för höstterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 30 september. För att bidrag skall beviljas för vårterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 28 februari. Stiftelsen lämnar bidrag för högst ett läsår i ett och samma beslut. Den som beviljats bidrag kan lämna in ansökan för en ny period, se dock begränsning beträffande ålder. Stiftelsens pengar är snart slut. Det är dock möjligt att söka bidrag även för höstterminen 2022.

Övrig information:

En ansökan om bidrag – och därmed alla personuppgifter – tas bort från stiftelsens ansökningsregister på elfte året efter det att ansökan gjordes. För forskningsändamål överförs gallrade uppgifter på en CD-skiva, som arkiveras i ett bankvalv hos Swedbank Stiftelsetjänst.

Begäran om utlämning av registrerade uppgifter.

Efter begäran lämnas registrerade personuppgifter ut till vårdnadshavare eller god man samt till det barn som bidragsansökningen avser. Till barnet utlämnas uppgifterna från det barnet har fyllt 15 år.

Ansökan om utlämnande av registrerad personuppgift görs med vanligt brev till stiftelsens sekreterare. Ansökningen skall vara undertecknad och sökandens identitet skall styrkas genom intyg från två personer, gärna rektor, skolsköterska eller kurator. Skriv ut intyget och fyll i det med kulspetspenna. Ansökningen med åtföljande intyg om sökandens identitet kan också skannas in och sändas till sekreteraren som e-post. Stiftelsens svarsbrev med utdrag ur ansökningssystemet sänds till den registrerades folkbokföringsadress. Samma förfaringssätt används om den registrerade vill få sina uppgifter raderade eller rättade.

Barn- och Ungdomsstiftelsen använder inte personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Om den registrerade vill få sina uppgifter raderade eller rättade sänder hen med ett vanligt brev en begäran om detta till stiftelsen. Brevet skall vara undertecknat.  Den registrerade skall styrka sin identitet med intyg. Begäran om rättelse – undertecknad – kan också skannas in och sändas till sekreteraren som e-post. Rättelse i ansökningssystemet görs av sekreteraren.

Den som finner skäl till det kan klaga hos Datainspektionen beträffande stiftelsens hantering av personuppgif­ter.