Allmän information

Något om hur stiftelsens styrelse tolkar och tillämpar stadgarna:

Bidrag lämnas till:
Barn som förlorat en förälder

Stiftelsen lämnar bidrag till barn som förlorat en förälder. Bidrag kan också lämnas till barn, som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse. För att få bidrag ska man ha vistats i Sverige i minst ett år. Fr o m vårterminen 2016 lämnas bidrag med högst 5 000 kr per läsår. Bidrag lämnas fr o m 7 års ålder och längst till och med den termin under vilket barnet fyller 18 år. För att bidrag skall beviljas för höstterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 30 september. För att bidrag skall beviljas för vårterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 28 februari. Stiftelsen lämnar bidrag för högst två läsår i ett och samma beslut. Den som beviljats bidrag kan lämna in ansökan för en ny period, se dock begränsning beträffande ålder.